Page images
PDF
EPUB

EXPIANGE
nCT 25 1920

BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

ace

CATALOGUS

VAN DE

ENGELSCHE, DUITSCHE EN FRANSCHE

HANDBIBLIOTHEKEN

(SEMINARIUM-VERZAMELINGEN)

OPGESTELD IN HET UNIVERSITEITSGEBOUW

AMSTERDAM
STADSDRUKKERIJ

[ocr errors][merged small]

BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

CATALOGUS

VAN DE

ENGELSCHE, DUITSCHE EN FRANSCHE

HANDBIBLIOTHEKEN

(SEMINARIUM-VERZAMELINGEN)

OPGESTELD IN HET UNIVERSITEITSGEBOUW

AMSTERDAM
STADSDRUKKERIJ

2816 A68023

BEPALINGEN ten aanzien der kleine verzamelingen van boeken,

plaatwerken en andere hulpmiddelen ten behoeve van het
onderwijs in de faculteiten der letteren en wijsbegeerte,
godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wiskunde (seminarium-
verzamelingen), vastgesteld door Curatoren der Universiteit
in hun vergadering van 20 Juli 1914. (Gemeenteblad afd.
3, volgn. 119.)

Art. 1. In de seminariumverzamelingen zullen slechts die boek- en plaatwerken en andere hulpmiddelen worden opgenomen, die door den betrokken hoogleeraar geacht worden aldaar onmisbaar te zijn.

ART. 2. De aanschaffing dier hulpmiddelen zal geschieden door den betrokken boogleeraar uit het voor hulpmiddelen bij zijn onderwijs beschikbaar gestelde krediet.

De hoogleeraar geeft tweemaal per jaar, te weten bij het begin der Kerstvacantie en bij den aanvang der zomervacantie, den biblothecaris der Universiteitsbibliotheek kennis van alle nieuwe aanschaffingen van boek- en plaatwerken.

ART. 3. Voor de betrokken hoogleraar tot aanschaffing van een boek- of plaatwerk overgaat, vergewist hij zich, of dit werk wellicht reeds in de Universiteitsbiblotheek of in een der andere seminariumverzamelingen aanwezig is.

Van elk boek- en plaatwerk zal in den regel slechts één exemplaar worden aangeschaft. In den regel zullen geen boek- of plaatwerken worden aangeschaft, die reeds in de Universiteitsbibliotheek of in een der andere seminariumverzamelingen aanwezig zijn.

Acht de hoogleeraar aanschaffing van een tweede exemplaar noodig, dan gaat hij daartoe niet over, alvorons Curatoren daartoe verlof hebben gegeven.

[ocr errors]
« PreviousContinue »