Page images
PDF
EPUB

Ι Κ Ε Τ ΙΑΕ Σ.

A

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ι Κ Ε TIAE Σ.

ΧΟΡΟΣ.

5

ΖΕΥΣ μεν αφίκτωρ επίδοι προφρόνως
στόλον ημέτερον νάϊον, άρθέντ'
από προστομίων και των λεπτοβαθών

Νείλου. Δίαν δε λιπούσαι
χθόνα σύγχoρτον Συρία φεύγομεν,
ούτιν εφ' αίματι * δημηλασίαν

ψήφω πόλεως γνωσθείσαι,
αλλ' αυτογενή τον φυξάνορα
γάμον Αιγύπτου παίδων ασεβή τ'

ονοταζόμεναι.
Δαναός δε πατήρ, και βούλαρχος,
και στασίαρχος, τάδε πεσσονομών,

κύδιστ' αχέων επέκρανεν,
φεύγειν ανέδην διά * κύμ' άλιον,
κέλσαι δ' "Αργους γαίαν, όθεν δη
γένος ημέτερον, της οιστρογόνου
βοος εξ επαφής, κάξ επιπνοίας

Διός, ευχόμενον τετέλεσται.

10

15

[ocr errors][ocr errors]

1. αφίκτωρ, de ipsis supplicibus, V. 238.

3. των 8 codd. abest, metri causa supplendum, nisi malis cum Wellau. λεπτοψαμάθων.

6. Vulgo δημηλασία, ι in oύτινι male eliso. Em Tyrwhite tus, ut sit κατα ούτινα δημηλασίαν.

14. Ιta Canter. pro κυμβαλέον.

τίνα γούν χώραν εύφρονα μάλλον τησδ' άφικοίμεθα,

20 συν τοισδ' ικετών εγχειριδίοις

* έριoστέπτοισι κλάδοισιν; ων πόλις, ων γη, και λευκόν ύδωρ, ύπατοι τε θεοί, και βαρύτιμοι χθόνιοι θήκας κατέχοντες,

25 και Ζεύς σωτηρ τρίτος, οικοφύλαξ οσίων ανδρών, δέξαιθ' ικέτην τον θηλυγενή στόλον αιδοίω πνεύματι χώρας αρσενοπληθή δ' έσμόν υβριστην Αίγυπτογενή,

30 πριν πόδα χέρσω τηδ' εν ασώδει

θεϊναι, ξύν όχω ταχυήρει πέμψατε πόντουδ': ένθα δε λαίλαπι χειμωνοτύπω, βροντη στεροπή τ' όμβροφόροισίν τ' ανέμοις, αγρίας

35
αλός άντήσαντες, όλοιντο,
πρίν ποτε λέκτρων, ών θέμις είργει,
σφετεριξάμενον πατραδελφείαν

τήνδ', αεκόντων επιβήναι.
νύν δ' επικεκλόμεναι στρ.

[ocr errors][ocr errors]

α. 40 δίoν πόρτιν υπερ22. Pro ιεροστέπτοισι ab omni- . 38. σφετεριξάμενον, si retineas, bus receptum εριοστ.

ad έσμον refertur, ν. 30. 26. τρίτος. Primo loco υπάτους

41. Sive diov retineamus, sivecum

Pears. in δίαν mutemus, Io inponit, secundo χθονίους, tertio Jo

telligitur: Invocantes filiumque vem; quorum omnium urbs est, et

ejus Epaphum. Inde suam vim terra, et aqua: δέξαιτo autem ad habet επιλεξαμένα, ν. 48. quem cum Jovem proxime refertur. .

matre invocans.

υ62. Deest syllaba: fors. νέον τιν'. 60. Male mutant, ut vitetur oti- 64. Pro vulg. 70 év, optime osum te, quod non est otiosum. correxit Glasg. έθεν.

πόντιον τιμάορ', ενίν τ'
* άνθoνομούσας προγόνου

βοος, εξ επιπνοίας
Ζηνός έφαψιν: επωνυμία δ'

45
επεκραίνετο μόρσιμος αιών
ευλόγως, "Έπαφόν τ' έγέννησεν
όντ' επιλεξαμένα,

αντ. α. νύν εν ποιoνόμοις ματρός αρχαίας τόποις των

50 πρόσθε πόνων μνασαμένα,

τα τε νύν επιδείξω
πιστά τεκμήρια, τα τ' ανόμοι,
οίδ', άελπτά περ όντα φανείται. .
γνώσεται δε λόγους τις εν μάκει.

55 ει δε κυρεί τις πέλας οιωνοπόλων

έγγαιος, οίκτον οικτρόν αίων, δοξάσει τις ακούων όπα τας Τηρείας

μήτιδος οικτρας αλόχου,
κιρκηλάτου τ' αηδόνος:

60 άταπό χώρων ποταμών τ' είργομένα, αντ. β'.

πενθεί νέον οίκτον ήθέων, ξυντίθησι δε παιδός μόρον, ως αυτοφόνως

ώλετο προς χειρός * έθεν, 43. Ita Glasg. et post eum alii

Procnes et lusciniæ nihil aliud est pro νulg. ανθονόμου τάς, quod de- quam Procnes, et mulieris et avis. Cf. bebat esse τας ανθον.

Agam. 121--2. Secundum autem 53, 54. Strophicis non omnino Apollod. ΙΙΙ. 14. Πρόκνη μεν γίνεrespondent: -ωνυμία δ' =τά τ' ανό- ται αηδων, Φιλομήλα δε χελιδών. μοι, et επε οίδ' ά-.

στρ. β'.

« PreviousContinue »