Page images
PDF
EPUB

SYMBOLUM ARIANUM HAERETICUM.

Er Socrat. Hist. Eccles. l. ii. c. 37.

This is one of the Creeds of the Arians (of which Athanasius in his Book de Synodis, gives xi. Forms set forth by the followers of that Heresy, from A. D. 341. to A. D. 361.), published at the Council of Ariminum, A.D. 359., having been previously exhibited at the Council of Sirmium; but it was disallowed by most of the Bishops present, and the Nicene Creed again confirmed.

Πιστεύομεν εις ένα τον μόνον και αληθινόν θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, κτιστής και δημιουργών των πάντων. Και εις ένα

μονογενή Υιον του θεού, τον προ πάντων των αιώνων, και προ πάσης αρχής, και προ παντός επινοουμένου χρόνου, και προ πάσης καταληπτης επινοίας, γεγεννημένων απαθως εκ του θεού, δι' ού οι τε αιώνες κατηρτίσθησαν, και τα πάντα εγένετο γεγεννημένον δε μονογενή, μόνον εκ μόνου, υπό του Πατρός, θεόν εκ θεού, όμοιον τω γεννήσαντι αυτόν Πατρί κατά τας γραφάς" ου την γέννησιν ουδείς επίσταται, ή μόνος ο γέννησας αυτόν Πατήρ τούτον ίσμεν τον μονογενή αυτού Υιον, νεύματι πατρική παραγενόμενον εκ των ουρανών εις αθέτησιν της αμαρτίας και γεννηθέντα εκ Μαρίας της παρθένου, και αναστραφέντα μετά των μαθητών, και πάσαν την οικονομίαν πληρώσαντα κατά την πατρικήν βούλησιν" σταυρωθέντα, και αποθανόντα, και εις τα καταχθόνια κατελθόντα, και τα εκείσε οικονομήσαντα· δν πυλωροί άδου ιδόντες έφριξαν και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, και αναστραφέντα μετά των μαθητών και, τεσσαράκοντα ημερων πληρουμένων, αναληφθέντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και ελευσόμενον τη εσχάτη ημέρα τη δόξη τη πατρική, αποδιδόντα εκάστω κατά τα έργα αυτού. Και εις το "Αγιον Πνεύμα, και αυτός ο μονογενής του θεού Υιος Ιησούς Χριστός επηγγείλατο πέμψαι τη γένει των ανθρώπων, τον παράκλητον, κατά το γεγραμμένον, 'Απέρχομαι προς τον Πατέρα μου, και παρακαλέσω τον Πατέρα μου, και άλλον παράκλητον πέμψει υμίν, το Πνεύμα της αληθείας εκείνος έκ τού εμού λήψεται, και διδάξει και υπομνήσει υμάς πάντα. Το δε όνομα της ουσίας διά το απλούστερον υπό των πατέρων τεθείσθαι, αγνοούμενον δε υπό των λαών, σκάνδαλον φέρειν, διά το μήτε τας γραφάς τούτο περιέχειν, ήρεσε τούτο περιαιρεθήναι και παντελώς μηδεμίαν μνήμην ουσίας επί θεού είναι του λοιπου, δια το τας θείας γραφάς μηδαμου περί Πατρός και Υιού ουσίας μεμνήσθαι: όμοιον δε λέγομεν τον Υιόν τω Πατρί κατά πάντα, ώς αι άγιαι γραφαί λέγουσίν τε και διδάσκουσιν.

SYMBOLUM S. EPIPHANII.

Ex Ancorat. §. 121. Πιστεύομεν εις ένα θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, πάντων αοράτων τε και ορατων ποιητών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιον του θεού, γεννηθέντα εκ θεού Πατρός, μονογενή, τουτέστιν, -ης ουσίες του Πατος θεών θεούφως εκ φωτός, θεον αληθιτη & Θci είπανού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον τω Γε- εε ο: τα πάντα εδένετο, τά τε εν τοις ουρανούς και τα εν τη - τα τε και αμετα τον α' ημάς τους ανθρώπους και δια την Είτε αν στηκαν κατευθύνται και σαρκωθέντα, τουτέστι, γεννη

τα τελες εκ της αγίας Μαρί ς της αειπαρθένου δια Πνεύματος A- ευαι θωτσαντα, τουτέστι, τέλειον άνδρα λαβόντα, ψυχήν

σιμα και νοιν, και πάντα εί τι εστίν άνθρωπος, χωρίς αμαρτίας ουκ ατο σπέρματος αυτούς, οι εν ανθρώπων, αλλ' εις εαυτόν σάρκα αναπλάσαντα, εις μίαν α αν ενότητα: ου καθάπερ εν προφήταις ενέπνευσε τε και ελάλησε και ενέργησεν, αλλά τελείως ενανθρωπήσαντα, Ο το ύφος σας εγένετο' ου τροπήν υποστας, ούτε μεταείων του ει-οε ευττε εις αρωπότητα, εις μίαν συνενώσαντα εαυτού εν εν τελειότητά τε και θεότητα, είς γάρ έστι Κύριος Ιησούς Καστα, και οι δύο, ο αιτός θεός, ο αυτός Κύριος, και αυτος Βασιλος ταξιτα δε τον αυτόν εν σαρκί, και αναστάντα, και ανελθόντα ες τους ουρανούς εν αιτω το σιματι εντόξως καθίσαντα έν δεξια του Πατρός ερευον εν αυτω τα σώματι εν δόξη κρίναι ζωντας κκε νεφιας ού της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το "Αγιον Πνεία τ:τεμεν, το λαλήσαν έν των νόμων, και κηρύξαν εν τοις τρο ταις, και καταδιν επί τον Ιορδάνην, λαλούν εν αποστόλοις, σεν εν αγίως οι πως πιστεύομεν εν αυτω, ότι εστί Πνεύμα *Αγ.ον, Πνεί μα θεού, Π. α τέλειου, Πιεμα παράκλητον, άκτιστον, ες το Πατρός έτουόμενου, και εκ του Υιού λαμβανόμενον, και τστεε εεενον. Πιστεύομεν εις μίαν καυλικών και αποστολικήν 'Εκκλησίας και εις έν Βαπτισμα μετανοίας και εις ανάστασιν νεκρών, και κυσεν εκτίαν τών και σωμάτων και τις βασιλείαν ουρανών και εις ζωήν αιτιον. Τοις δε λέγοντας, ότι ήν ποτέ, ότε ουκ ήν και Υιός, ή το Π: ει μα το Αγιον, ή, ότι εξ ουκ όντων έγένετο, ή εξ ετέρας υποστασεως και οι σας, φασκοντας είναι τρεπτόν ή αλλοίωτον τον Τιών του Α. ή το Αγιον Πνεύμα, τούτους αναθεματίζει η καθολική και αποστολική Εκκλησία, η μήτηρ υμων τε και ημών και πάλιν αναδειεατίζομεν τοις μη ομολογούντας ανάστασιν νεκρών, και πάσας τις αιρέσεις τας μη εκ ταύτης της οργής πίστεως ούσας.*

SYMBOLUM S. BASILII MAGNI.

Er dscet, de Fide, S. 4. Πιστεύομεν τοίνυν και ομολογούμεν ένα μόνον αληθινόν και αγαΦον θεόν, και Πατέρα παντοκράτορα, εξ ου τα πάντα, τον θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών και θεου Ιησού Χριστού. Και ένα τον μονογενή αυτού Υιόν Κύριον και θεόν ημών Ιησούν Χριστόν, μόνον αληΟινον, δι' ου τα πάντα έγένετο, τά τε ορατά, και τα αόρατα και εν ω τα πάντα συνέστηκεν ος εν αρχή ην προς τον θεόν, και θεός ήν και μετά ταύτα, κατά την γραφήν, επί της γης ώφθη, και τοις ανθρώπους συνανεστράφη ος έν μορφή θεού υπάρχων, ουχ αρπαγμών • The shorter Creed in $. 120. of this same Treatise, is nearly a recapitulation

of the Nicege Creed.

ηγήσατο το είναι ίσα θεώ, άλλ' εαυτόν έκένωσε, και διά της εκ παρθένου γεννήσεως μορφήν δούλου λαβών, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, πάντα τα εις αυτόν και περί αυτού γεγραμμένα επλήρωσε κατά την εντολής του Πατρός, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού και την τρίτη ημέρα εγερθείς εκ νεκρών κατά τας γραφάς, ώφθη τοις αγίοις αυτου μαθηταίς, και τους λοιπούς, ως γέγραπται ανέβη τε εις ουρανούς, και κάθηται εν δεξιά του Πατρός όθεν έρχεται επί συντελεία του αιώνος τούτου αναστήσαι πάντας, και αποδούναι εκάστω κατά την πραξιν αυτού ότε οι μεν δίκαιοι προσληφθήσονται εις ζωήν αιώνιον και βασιλείαν ουρανών, οι δε αμαρτωλοί κατακριθήσονται εις κόλασιν αιώνιον, όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτα, και το πυρ ου σβέννυται. Και εν μόνον "Αγιον Πνεύμα το Παράκλητον, εν ώ εσφραγίσθημεν εις ήμέραν απολυτρώσεως το Πνεύμα της αληθείας, το Πνεύμα της υιοθεσίας, εν ώ κράζομεν, 'Αββα, ο Πατήρ το διαιρούν, και ενεργούν τα παρά του θεού χαρίσματα, εκάστω προς το συμφέρον ως βούλεται το διδάσκον και υπομιμνήσκον πάντα, όσα αν ακούη παρά του Υιού το αγαθόν, το οδηγούν εις πάσαν αλήθειαν, και στηρίζουν πάντας τους πιστεύοντας πρός τε γνωσιν αληθή και ακριβή, και λατρείαν ευσεβή, και προσκύνησιν πνευματικών, και αληθή ομολογίαν θεού Πατρός, και του μονογενούς Υιού αυτού του Κυρίου και θεού ημών Ιησού Χριστού, και εαυτου εκάστου ονόματος του ονομαζομένου την ιδιότητα σαφως ημίν διευκρινούντος. Και περί εκάστου των ονομαζομένων πάντως τηνών εξαιρέτων ιδιωμάτων ευσεβώς θεωρουμένων του μεν Πατρος εν τω ιδιώματι του Πατρός, του δε Υιού εν τω ιδιώματι του Υιού, του δε “Αγίου Πνεύματος εν τω οικείω ιδιώματι μήτε του Αγίου Πνεύματος αφ' εαυτού λαλούντος, μήτε του Υιού αφ' εαυτού τι ποιούντος και του μεν Πατρός πέμποντος τον Υιόν, του δε Υιού πέμποντος το "Αγιον Πνεύμα. Ούτως φρονούμεν, και ούτως βαπτίζομεν εις τριάδα ομοούσιον, κατά την εντολήν αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ειπόντος Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

SYMBOLUM FIDEI CONSTANTINOPOLITANUM.

Ex Concil. Gen., ed. Binii. Promulgated by the Second General Council, held under Damasus

at Constantinople, A. D. 381, and attended by 150 Bishops. Πιστεύομεν εις ένα θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων" φως εκ φωτός, θεόν αληθινόν έκ εου αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον τω Πατρίς δι' ού τα πάντα εγένετο" τον δι' ημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παρθένου, και ενανθρωπήσαντα

' εξ ουρανών. Phot. Epist. i. 5. 4.

1

[ocr errors]

σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον 2 εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το "Αγιον, το Κύριον, 3 το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Yία και συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητων. Εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικής Εκκλησίαν. Ομολογούμεν εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώμεν ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. 'Αμήν.

SYMBOLUM AQUILIENSE, VEL RUFFINI.

Inter Op. S. Cyprian. fere rulg. et erinde ercerpt. Credo in Deum, Patrem omnipotentem: Et in Christum Jesum, unicum Filium ejus, Dominum nostrum ; qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine; crucifixus sub Pontio Pilato, et sepultus, descendit in inferna; tertio die resurrexit a mortuis; adscendit in cælos, sedet ad dexteram Patris; inde venturus est judicare vivos et mortuos : Et in Spiritum Sanctum ; sanctam Ecclesiam Catholicam; remissionem peccatorum; hujus carnis resurrectionem.

SYMBOLUM S. AUGUSTINI.

Ex Lib. de Fide et Symbulo excerpt. Credimus in Deum, Patrem omnipotentem : Credimus etiam in Jesum Christum, Filium Dei unicum, Dominum nostrum ; qui natus est per Spiritum Sanctum ex Virgine Maria ; sub Pontio Pilato crucifixus est, et sepultus; credimus etiam illum tertio die resurrexisse a mortuis; credimus in cælum adscendisse; credimus etiam, quod sedet ad dexteram Patris; credimus etiam inde venturum convenientissimo tempore, et judicaturum vivos et mortuos: Adjungitur confessioni nostra, ad perficiendam fidem quæ nobis de Deo est, Spiritus-Sanctus, non minore natura, quam Pater et Filius, sed, ut ita dicam, consubstantialis et coaternus : Credimus et sanctam Ecclesiam, utique catholicam; et remissionem peccatorum; et carnis resurrectionem.*

SYMBOLUM MAXIMI TAURINENSIS.

Er edit. Theoph. Raynaud. excerpt, Credis in Deum, Patrem omnipotentem: Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum ; qui natus est

? Šv degiã. Phot. Epist. i. $. 4. 3 το καί. Ιbid. 1 προσκυνούμενον. Ιbid. • Other Symbola might be extracted from the four Sermons, De Symbolo ad Catechumenos, and some of the Sermons de Tempore, generally included in St. Augustin's Works; but as they are of doubtful credit, and often inexplicitly set forth, they hare been omitted.

de Spiritu Sancto ex Maria Virgine; qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus ; tertia die resurrexit a mortuis; adscendit in cælum ; sedet ad dexteram Patris ; inde venturus judicare vivos et mortuos : Et in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam ; remissionem peccatorum ; carnis resurrectionem.

SYMBOLUM EUSEBII GALLICANI.

Ex Biblioth. Patr. Lat. t. v. par. 1. excerpt. Crede in Deum Patrem omnipotentem. Credo et in Filium ejus, Dominum nostrum, Jesum Christum ; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; crucifixus et sepultus; tertia die resurrexit; adscendit ad cælos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis ; inde venturus judicare de vivis et mortuis.* Credo in Spiritum Sanctum ; sanctam Ecclesiam catholicam; sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem ; vitam æternam.

SYMBOLUM CASSIANI.

Ex I. vi. c. 4. de Incarn. Domini. Credo in unum verum solum Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem omnium visibilium et invisibilium creaturarum : Et in Dominum nostrum Jesum Christum, Filium ejus unigenitum, et primogenitum totius creaturæ, ex eo natum ante omnia sæcula, et non factum, Deum verum ex Deo vero, homoousion Patri, per quem et sæcula compaginata sunt, et omnia facta; qui propter nos venit, et natus est ex Maria Virgine, et crucifixus sub Pontio Pilato, et sepultus ; et tertia die resurrexit secundum Scripturas, et in cælos adscendit; et iterum veniet judicare vivos et mortuos. Et reliqua.

SYMBOLUM PETRI CHRYSOLOGI.

Er edit. Theoph. Raynaud, ercerpt. Credo in Deum, Patrem omnipotentem : Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum ; qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine ; qui sub Pontio Pilato crucifixus est, et sepultus; tertia die 1 resurrexit; adscendit ? in cælos; sedet ad dexteram Patris ; inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum ; 'sanctam Ecclesiam catholicam ; * et remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; Svitam æternam.

judicare vivos et mortuos. Hom. i. | resurrexit a mortuis. serm. 3.

2 ad. serm. 2. 5. 3 et sanctam Ecclesiain. serm. 2. 3. in sanctam Ecclesiam. serm. 6. 4 Deest et serm. 3.

5 Deest vitam æternam. serm. 5. æternam. Amen. serm. 3.

« PreviousContinue »