Page images
PDF
EPUB

غمزه ساتي بيغهاي خرد آهيخته تیغ زلف جانان از براي صید آفکنده دام

"Obtutus oculorum puellæ fagacis tanquam enfis ftrictus,

Virginum formofarum cincinni, venandi caufâ tanquam laquei appenfi,"

نکته داني بزله کوچون حافظ شیرین سخن بخشش آموزي جهان افروز چون حاجي قوام

"Dictorum fagacium fciens, facetè loquens, dulci voce tanquam Hafiz præditus, Liberalitatem docens, orbem terrarum illuminans, tanquam Hagi Kovàm *,”

که این صحبت نخواهد خوشدلي بروي

تباه

وانکه این عشرت نجويد زندگي بروي حرام

"Hæ funt deliciæ, quarum focietatem fi quis non cupit, illi corrupta eft fuavitas, Et quarum jucunditatem fi quis non petit, illi negatur immortalitas."

Hanc poematis fpeciem haud multùm excoluiffe videntur Arabes; nam Elegiæ venustatem

* Vir eximiè liberalis, quem non minus fæpè laudat Hafiz, quàm Mæcenatem Horatius.

& elegantiam fibi quafi fuo jure vendicantes, carminis amatorii laudem Perfis concedunt; quos Turcæ, ut folent, imitantur. Subjiciam tamen carmen Arabicum à poetâ mihi quidem ignoto fcriptum, fed ornatum fummâ numerorum dulcedine, dictionis fuavitate, imaginum fplendore, translationum pulchritudine: & quod cùm optimis Perfarum Odis audeo conferre. Complectitur formofæ adolefcentulæ defcriptionem.

قسما بنشوة جفنه و بخصره

وباسهم يرمي بها من سحره لحظة

ويلين عطفيه ومرهف

و بياض غرته واسود شعره *

وبحاجب منع الكري عن ناظري وسطا علي بنهيه وباء مره وعقارب قد ارسلت من صدغه وسمت لقتل العاشقين بهجره

وبورد خدیه و آس عذاره

وعقيق مبسمه ولولو ثغره .

وبطيب نكهته وسلسال جري

في نيه مع شهد بريقه خمره *

ويجيده مع غصن قامته

ونهود كالرمان في صدره

[ocr errors]
[ocr errors]

وبردنه المرتج في حركاته وسكونه وبرقة في خصره * وحرير ملمسه وخفة روحه وبها حواه من الجمال بأسره *

وبجود راحته وصدق لسانه

وبطيب مولده وعالي قدره *

ما المسك ان عرفوه الا عرفه

والريح طيب نشره في نشره *

ولذلك الشمس المنيرة دونه

وكذا الهلال حكي قلامة ظغره

[ocr errors]

Juro per arcum fupercilii, & per medium corpus,

"Perque fagittas, quibus fafcinum fuum vibrat;

"Et per laterum ejus mollitiem, & acutum afpectûs enfem, "Et frontis fplendidi albedinem, & crinium nigrorem, "Perque fupercilium, quod fomnum ab oculo meo abigit, "Et in me, feu jubet feu vetat, injuftè agit.

"Per* fcorpiones qui à cincinnis ejus emittuntur,

Et veneno imbuuntur ad necandos amatores ob ejus de<<< ceffum,

"Perque rofas genæ ejus, & myrtum lanuginis, "Et rubinum ridentis (labii) & dentium margaritas. "Et per fuavem ejus odorem, & aquam dulcè labentem "Ab ore ejus, cum favis & vini guttulis. (verba fcilicet.) "Per collum ejus, cum ftaturæ ejus ramulo,

* Eâdem fimilitudine utuntur Græci, cum plexos puerorum capillos Exogies vocant. Vide Schol. Thucyd...

"Et mamillas in pectore extantes tanquam mala Punica, "Tergumque dum movet, leviter vacillans,

"Et dum quiefcit, ac per medii corporis gracilitatem, "Et per fericum tacûs illius, & levitatem spiritûs, "Ac per omnes pulchritudinis formas, quas complectitur, "Perque benevolam ejus indolem, & linguæ veritatem, "Per bonam ejus nativitatem, & potentiæ altitudinem, "Nullum effe mofcho odorem, fi illum olfacimus, præter "odorem hujus puellæ,

"Et auram ab ejus halitu, halitum fuum dulcem reddere, "Solem porrò nitidum illi effe inferiorem,

"Ac lunam (fi cum illâ comparatur) abjectiffimam videri."

[blocks in formation]

PARS TERTIA:

De poefeos Afiaticæ figuris, ac dictione.

CAPUT V.

De Imaginibus Poeticis.

*

JUVAT de imaginibus, quibus ornatur poefis Afiatica, pauca antè dicere, quàm ad figuras feparatim tractandas accedam. Sequor itaque libentiffimè in imaginum poeticarum partitione virum illum doctiffimum, qui, etfi à me sæpe jam laudatus eft, laudandus eft tamen fæpiùs Is quatuor ftatuit fontes, à quibus eæ depromantur imagines; nam vel ex naturâ, vel ex vitá communi, vel ex religione, vel ex biftoriá defumuntur; quibus fontibus libet quintum addere, quem ille, de veriffimâ Vatum divinorum poefi differens, admittere non potuit: fabulas dico poeticas, à quibus cùm in aliarum gentium, tum præcipuè in Perfarum poefi crebræ ima

* De Sacra Poesi Prælect. vi. vii. viii, & ix.

« PreviousContinue »