Page images
PDF
EPUB

لعل اصحابي بمكة يبردوا

بذکر سليهي ما تجن الاضالع

وعلي الليلات التي قد تصرمت تعود لنا يوماً فيظفر طامع

ويفرح محزون ويحو متيم

ويانس مشتاق وبالتذ سامع

[ocr errors][ocr errors]

Hoc eft ferè ad verbum,

Fulgurne apparet ex latere vallis rutilans? "an amoventur è facie Leila puellæ vela?

Ignifne inter arbores dictas Gadha splendet, "dum Solima in loco his arboribus confito " commoratur? an renident, fupra quam dici poteft, illius oculi ?

[ocr errors]
[ocr errors]

"Odorne berba Khozámi fpirat? an Hageri fragrantia ex matre urbium, Mecca? an ❝dulcis halitus Azzæ puellæ difpergitur?

"Hui! utinam fcirem num habitet Soleima in "valle inacceffâ, ubi amator defperans luget. Cupio autem fcire, num fonet adhuc tonitru plena, nubes pluviofa in Laláo monte, &,

66

[ocr errors]

46

num irriget eum effufio pluvia manantis: "Num hauriam ampliùs aquam Azibi & Hageri, apertè dum arcanum noctis ab Aurorâ detegitur:

[ocr errors]

66

"Num planities arenofa virides habeat colles; " & num vita, quæ in ea transacta est, sit

aliquando tandem reditura:

"Num in collibus Najdi & Taudhi fit qui nar"ret, O dulcis amicule, de eo ardore quem

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

quifpiam de amatore perdito in Cadbemá, dicens, Ecquid eft in eo quod amor efficiat? "Num ramuli myrtei decutiant flores fuos, & num arbores Salamæ in regione Hegiáz ma"turefcant:

66

"Num myricæ vallis florefcant, & num adverfæ "fortunæ oculi procul ab illis dormiant : "Num puellæ demiffis oculis, iifque amplis, in "loco Alija, fidem fervent, an negligant: "Num hinnuli Rakimatein duorum hortulorum

[ocr errors]

procul à nobis commorentur in iis, an fit "qui eos prohibeat:

"Num virgines in valliculâ monftraturæ fint "mihi vernas Noamæ puella fedes; O fedes "dulciffimas!

"Num loti fylveftris umbra, quæ lotus orienti "foli exponitur in Dharijá, fpiffa adhuc ma"neat; certè illam arborem oculi mei lacry"mis irrigabant:

"Num colitur, nobis abfentibus, vallis Ameri,

" & num vallis ifta amatoribus congrediendi "locus unquam futura fit:

"Num templum Meccanum, O mater Malikæ, "petiverint Arabes adolefcentuli, quibus om"nibus ob benefacta gratiæ à me habendæ ** funt:

"Num cœtus equitum Chaldæorum defcende"rint in monte Arafat religionis ergo; &

4

[ocr errors]

"num apud tentoria patefactæ fint leges "Mohammedis:

"Num faliant in anguftiis Mecca & Arafa, "camelæ juvencæ, & quatiantur inter eas "albæ dorforum turriculæ :

"Num falutet Solima lapidem apud quem fœdus noftrum fuerat, & premat eum di

“gitis

"Forfan amiculi mei in Meccâ extinguent, re"cordatione Soleimæ, ignem quem eɔrum "celant pectora :

"Spero autem noctes, quas transegimus, reditu"ras nobis aliquando, ut exultet perditè

amans,

"Et gaudeat triftitiâ oppreffus, & vivat amore "percitus, & focietatem petat defiderio flagrans, & delectetur quicunque hæc au"diet."

[ocr errors]

Hoc poema verfibus elegiacis reddere conati fumus, vel potiùs imitari, aliis fententiis paullulùm mutatis, aliis omninò rejectis, ita tamer ut elegie Arabicæ forma atque argumentum fatis accuratè ferventur.

Fulgur an è denfà vibratum nube corufcat?
An rofeas nudat Leila pudica genas?
Bacciferumne celer fruticetum devorat ignis?
Siderea an Solime lumina dulcè micant?
Nardus an Hageri, an spirant violaria Mecca,
Suavis odoriferis an venit Azza comis?
Quàm juvat ah! patrios memori tenuiffe receffus
Mente, per ignotos dum vagor exul agros!
Valle fub umbrofâ, pallens ubi luget amator,

Num colit affuetos mollis amica lares? -
Jamne cient raucum præfracta tonitrua murmur
Montibus, effufæ quos rigat imber aquæ ?
An tua, dum fundit primum lux alma ruborem,
Lympha, Azibe, meam pellet, ut antè, fitim?
Quot mea felices vidiftis gaudia, campi,

Gaudia væ mifero non renovanda mihi?

Ecquis apud Nagedi lucos aut pafcua Tude

Paftor amatorum fpefque metûfque canet? Ecquis ait, gelidâ Sala dum valle recumbit,

Heu! quid Cademeo in monte fodalis agit? Num graciles rident hyemalia frigora myrti? Num viret in folitis lotos amata locis? Num vernant humiles in aprico colle myricæ ?

Ne malus has oculus, ne mala lædat hyems! An mea Alegiades, dulciffima turba, puellæ Curant, an zephyris irrita vota dabunt? An viridem faliunt, nullo venante, per hortum Hinnuleique citi, capreolique leves? Vifamne umbriferos, loca dilectiffima, faltûs, Ducit ubi facilem læta Noama chorum? Num Daregi ripas patulâ tegit arbutus umbrâ, Ah! quoties lacrymis humida facta meis? Grata quis antra colit, nobis abfentibus, Amri, Antra puellarum quàm benè nota gregi? Forfan amatores Meccanâ in valle reductos Abfentis Solima commeminiffe juvat.

Tempus erit, levibus quo pervigilata cachinnis
Nox dabit unanimi gaudia plena choro;
Quo dulces juvenum fpirabit cœtus amores,
Et lætos avidâ combibet aure modos.

« PreviousContinue »