Page images
PDF
EPUB

Εν Δηλῳ ποτ' έτικτε τεκνα Λατω,
Φοίβον χρυσοκομαν ἀνακτ' Απόλλων,
Ελαφηβολον τ' ἀγροτέραν ̓Αρτεμιν,
Α γυναικων μεγ' έχει κρατο.
'Ω Παν, Αρκαδιας μεδων κλεεννας,
Θρχησα, Βρομίαις έπαδε νυμφαις,

Ιω Παν, ἐπ' ἐμαις εὐφροσύναις,

Ταις δ' ἀοίδαις αει κεχαρημενο.

De Perfarum verò ac Turcarum hymnis inutile erit pluribus verbis dicere; tot enim apud eos funt fupremi numinis laudationes, quot libri, ob morem Afiaticorum, qui Pindari fententiæ, Αρχόμενο έργο, προσωπου Χρη θεμεν τηλαυγες,

accedentes, femper hymnum lectiffimis elegantiarum floribus ornatum operibus præponunt. Poemata, in quibus ipfe Mohammedes laudatur, funt quamplurima. Venuftissimum tamen, meâ quidem fententiâ, eft à Caab Ben Zoheir fcriptum; cujus versûs quidam dignissimi funt, qui hoc loco ob eximiam pulchritudinem apponantur. Quàm magnifica hæc eft leonis defcriptio, quem fe minùs timere ait quàm Mohammedem! Nam Arabum legislator, delatorum fermonibus incitatus, hujus poetæ meditabatur interitum:

من خادر من ليوث مسكنه ببطن عثر غيل دونه غيل

يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراذيل اذا يساور قرناً لا يحل له

ان يترك القرن الا وهو مغلول منه تظل سباع الجو ضامرة ولا تبشی بواديه الارجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة

مطرح البر والدرسان ماءكول

(Magis illum timeo) "Quàm leonem leonum, qui habitat "In valle Atthari, ubi sylva est sylvæ impofita;

« Mane egreditur, & duos catulos nutrit, qui vefcuntur
"Carne hominum, in pulvere volutatâ & conscissâ:
"Cùm in hoftem infiliat, non licet ei

"Hoftem relinquere, nifi priùs vinciatur.
"Ob illum leones folitudinis manent taciti,

"Neque in valle illius pedites ambulant.

"At perpetuò in valle ejus (frater confidentiæ) heros confidentiffimus

"Projectis & armis & veftibus devoratur."

Deinde ad Mohammedem tranfit, elatiffimâ ufus figurâ,

ان الرسول لسيف يستضا به

مهند من سيوف الله مسلول

"Vates fcilicet enfis eft, à quo lux oritur,
"Indicus, ex enfibus Dei, nudatus."

Celebrare

Sed ad heroum laudes veniamus. igitur res præclarè geftas, ac virorum fortium virtutes, antiqua fuit Arabibus confuetudo. Neque eft ullum pocfeos genus utilius: nihil eft enim præftabilius quàm animum ad virtutes impellere atque incendere; nihil porrò ad eum finem confequendum efficacius, quàm ea proferre exempla, quæ lector admiretur, & fibi imitanda proponat. Hujufmodi carminibus conftat libri Hamafa caput fextum; aliaque innumera funt laudationum exempla. Et quis non miro virtutis amore incenditur, cùm eam ab Ibn Onein ita fuaviter laudatam videat:

بين الملوك الساي بن وبينه

في الفضل ما بين الثرايا والثري من وبكل ارض جهة

عدله

الصافي اسال نداه فيها كوثرا عدل يحلم الذيب منه علي الطوي غرثان وهو بري الغزال الاعفرا يعفو عن الذنب العظيم تكرماً ويصد عن قول الخنا متكبرا لا تسمعن حديث ملك غيره

يروي فكل الصيد في جوف الغرا

"Inter reges alios omnes, atque illum (Almelec Al Adil) "In excellentiâ, tantum intereft, quantum inter Pleiadas

& terram.

، In omni terra parte floret ejus juftitia.

"Pura, & fluit ros ejus in eâ (liberalitas) modo fluvii cœleftis Cuthar:

"Juftitia, à quâ manfuetus fit lupus fame aftrictus,
"Efuriens, licèt hinnuleum candidum videat.
"Ignofcit culpis graviffimis benevolè,

"At à verbis turpibus cum indignatione fe avertit.
"Narrationem de rege præter eum ne audias,
"Omnis enim præda eft in ventre onagri."

hoc eft, omnes virtutes ille folus complectitur.. Similiter Ferdufi de rege Perfarum, priufquàm ab illo laceffitus effet injuriis:

جهاندار محمود شاه بزرگ

بابش خور آرد همي ميش وكرك زکشمیر تا پيش درياي چين برو شهریاران کنند آفرین

چو کودک لب از شیر مادر شست بکهواره محمود کوید نخست

بیزم

اندرون آسمان سخاست

رزم اندرون شیر جنگ اژدهاست

زفرش جهان شد چو باغ بهار هوا پر آب و زمین پر نکار پر

ز ابر اندر آمد به هنگام نم جهان شد بکردار باغ ارم

"Rerum dominus, Mahmud, rex potens,

"Ad cujus aquam potum veniunt fimul agnus & lupus: "A Cafhmirâ ufque ad Sinensem oceanum

"Reges illius laudes iterant.

"Cùm infans labium matris lacte lavat

"In cunis, nomen Mahmudi illicò profert. "In convivio coelum eft liberalitatis,

"In prælio, belli leo eft, imò draco:

"Ab ejus magnificentiâ orbis terrarum verno horto fimilis eft, "Aër pluyiâ plenus eft, & terra ornamentis plena:

"A nubibus debito tempore cadit ros,

"Et terræ orbis Iremi hortulos refert."

Idem poeta Ebn Onein regis Aládel filios pari yenuftate laudat:

وله البنون بكل ارض منهم

ملك يقود الى الاعادي عسكرا كل وضاح الجبين تخاله بدراً وان شهد الوغي فغضنفرا قوم ذكوا اصلا وطيبوا محتدا وتدفقوا جودا وراقوا منظرا متقدم حتى اذا النفع انجلى بالبيض عن سبي الحريم تاخرا وتعاف خيلهم الورود بهنهل ما لم يكن بدم الوقائع اصحرا يغشوا الي نار الوغي شغفاً منه ويجل ان يغشوا الي نار القري

« PreviousContinue »