Page images
PDF
EPUB

tione modefta & quafi velata delectatur, qualis eft,

Η μα και αγκας έμαρπτε Κρόνε παις ἦν παρακοιτιν.

lafcivus verò apertius quiddam poftulat, & magis voluptuofum; cujufmodi eft illa defcriptio,

&,

* Τοισι δ ̓ ὑπο Χθων δια φυεν νεοθήλεα ποιην,
Λωτον θ ̓ ἔρσηεντα, ἴδε κροκον, ἠδ ̓ ὑακινθον
Πυκνον και μαλακον, ὃς ἀπὸ χθονος ὑψοσ' ἐερδε.
Τῳ ἐνι λέξασθην, ἐπι δε νεφέλην ἔσθαντο

Καλην, χρυσείην σιλπναι δ' ἀπεπιπῖον έερσαι.

Ὡς ὁ μεν άτρέμας εύδε πατηρ ανα Γαργαρῳ άκρω
ó
Ὑπνῳ και φιλότητι δαμεις· ἐχε δ' αίκας άκοιτιν.

† Πορφύρεον δ' άρα κυμα περιςάθη ἔρει ἴσον

Κυρτωθεν. κρυψεν δη θεον, ανήτηντε γυναίκα.

Notiffimæ funt in fimili argumento Lucretii, Virgilii, Miltoni, & aliorum, defcriptiones. Venuftarum imaginum pleniffimum eft Salomonis carmen; quod integrum effet citandum, si vellem omnes, quibus abundat, fuavitates & elegantias exponere.

Ad Arabes igitur noftros ac Perfas tranfeamus; quorum carmina præcipud commendat venuftas.

Quàm lepida hæc eft Veris defcriptio in Abi'lola carmine ‡,

* Iliad. Ξ. 347.

† Odyff, A.

* Sekto'zzind. Carm. iv. Vid. Reifkii Moall. p. 53.

قد اتاك الربيع يفعل ما

تامر فعل عبدك الماءمور * وكسي الأرض خدمة لك يا مولاه دون الملوك خضر الحرير

وهي تختال في زبرجدة خضر تعدي بلؤلؤ منثور *

وغدت كل ربوة تشتهي

الرقص بثوب من النبات تصير *

"Venit ad te Ver, ut mandata tua exequatur,

tanquam fervus,

"Terram autem tibi obediens, O tu qui ejus dominus es, præ cæteris regibus, viridi veftit chlamyde:

"Ea verò fmaragdis ornatur, qui margaritis fparfis diftinguuntur;

"Et unufquifque collis faltare cupit, vestem indutus ex herbis fuccinctam."

Dulciffimum enim eft nomen Veris; omnefque ejus defcriptiones pulcherrimæ. Addam carmen perelegans, quod defcriptioni epularum ob nuptias principum Samarcandiæ intexit Ebn Arabkab t,

في ربيع الوصل لما ان وفي ظبي الشرود وسرت بشري الصباء للروض تنبى بالورود

+ Hift. Tim. p. 234.

خرت الانهار والاغصان مالت للسجود واجتمعنا في رياض حسنها يسبي الوجود فالسحاب انصب فيها بالحشا امسي يجود

Vere accedente, cùm perfectum habet corpus hinnuleus fugax,

Et venit lætus zephyri flatus hortis rofarum adventum annuncians,

Murmurant rivi, & rami adorationis causâ fe flectunt,

Et convenimus in hortulis, quorum pulchritudo naturam amore rapit,

Nubes autem fuper eos elevatæ in omni parte copiofos fundunt imbres.

نثر الدرّ علينا منه بلور الغمام فوق صحن سندسي فيه بالياقوت جام وثغور من عقيق زانها حسن ابتسام ناظرات لا تنام لجين ناظرات وعيون من وغصون الدوح حفتنا بانواع النقود

Spargit fuper eos margaritas nubium chryftallum,

Super planitiem fericam, in quâ pocula funt pyropina,

Dentefque funt ex jafpide, quos risûs gratia

[blocks in formation]

Oculique ex argento, blandè intuentes, qui non dormiunt,

Et fylvæ rami variis nummis (roris guttis)

nos afpergunt.

طيرها فيه غنا ان علا عودا وطار وشذاها ضاع فيه المسك لما منه غار والصباء امسي عليلا في رباها حين سار جنة الفردوس فيها وجه بدري حين نار اصبحت جنات عدن تشتهي فيها الخلود

Aves ejus (fylvæ) canunt, cùm in ramum afcendunt & volitant,

Et ab odore ejus afflatur mofchus, cùm ex eo defcendunt,

Et aura fit languida, cùm per colles ejus tran

feat;

Hortus paradifi eft, in quo eft facies lunæ

meæ (amica) cùm fplendeat,

Fit Edeni hortulus, in quo delectatur æternitas.

يا لها من عشرة جاءت بانواع الهنا ليس فيها غير لثم وارتشاف واعتنا وكووس دايرات وغناء وغنا

لو راءها زاهد من ريحها كان انثني ده الا الجحود لم يسعه عندها من زهده الا ا

Oh! qualis eft in illo hilaritas, quæ affert varias voluptates!

Nihil eft in eo præter ofcula, & bafiationem, & blanditias,

Et pocula rorantia, & cantionem, & quietem ; Si eum vidiffet vir folitarius, ab odore ejus effet mutatus,

Nihilque ei reftaret in eo à piis votis, præter egeftatem.

تم نديمي عاطني تالدهر لا يسوي الحزن كاس عيش ينمحي في مزجها صرف الزمن الطلا والماء والخضرة والوجه الحسن

لا تطع في ذا عذولا انه خب كمن في حشاه عليان لا تقل خل ودود

Surge, fodalis, da mihi (tempus enim non admittit mærorem)

Poculum hilaritatis; à cujus temperatione deleatur fortunæ mutatio;

Suave vinum, & aqua, & viriditas, & pulchra facies!

Ne obtemperes de his rebus reprehenfori; est enim feductor, tanquam is

In cujus præcordiis eft turpis faftus; nihil itaque dicas quod amicitiam corrumpat.

Capiti huic de Venuftate nequeo non fubjicere

« PreviousContinue »