Page images
PDF
EPUB

Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Υ

ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗ.

ΠΟΛΥΜΝΙΑ.

(1) EΠΕΙ δε η αγγελία απίκετο περί της μάχης της εν Μαραθώνι γενομένης παρά βασιλέα Δαρείον τον Υστάσπεος, και πριν μεγάλως κεχαραγμένον τοϊσι Αθηναίοισι διά την ές Σάρδις εσύ βολήν, και δη και τότε πολλά τε δεινότερα επoίεε, και μάλλον ώρμητο στρατεύεσθαι επί την Ελλάδα, και αυτίκα μεν επηγγέλλετο, πέμπων αγγέλους κατά πόλις, ετοιμάζειν στρατιών, πολλά πλέω επιτάσσων εκάστοισι, η πρότερον παρείχον, και νέας τε και ίππους και σίτον και πλοία. 2 τούτων δε περιαγγελλομένων 3, η 'Ασίη έδονέετο4 επί τρία έτεα, καταλεγομένων τε των αρίστων, ως επί την Ελλάδα στρατευσομένων, και παρασκευαζομένων. τετάρτω δε έτει Αιγύπτιοι, υπό Καμβύσεω δουλωθέντες, απέστησαν από Περσέων. ενθαύτα δή και μάλλον ώρμητο και επ' αμφοτέρους στρατεύεσθαι.

(2) Στελλομένου δε Δαρείου επ’ Αίγυπτος και Αθήνας, των παίδων αυτού στάσις εγένετο μεγάλη περί της ηγεμονίης ως δεί μινό, αποδέξαντα 6 βασιλέα, κατά τον Περσέων νόμον, ούτω 7 στρα

1. κεχαραγμένον] ωργισμένον, Ηes. Χen. H. vi, 4, 2; Arr. Al. vii, 14, 16. The expression is applied to animals BF. grinding their teeth with rage. LR. 4. έδoνέετο] App. C.iv, 52 ; Ηerod. The metaphor is rather taken from the vii, 13. WE. roughness of money newly coined, 5. ώς δει μιν] since it is necessary which was termed asper in Latin ; Suet. for him.' It would be more correct, iv, 44; Sen. E. xix, 9. The impres- as Darius is here meant, to use édel sion on the coin was called χαρακτήρ, it was necessary s' but as the same Eur. E. 559; BL. compare 572; necessity existed in the case of every κείνη [τόσον, POR.] μή χαράσσου, Μ. sovereign, Herodotus might also have 157. MV. “exasperated.'

said ως δεί βασιλέα, αποδέξαντα διά3. τούτων περιαγγελλομένων] - these δοχον, &c. SW. 1, 208, 61. orders being sent round.' Thu. ii, 10; 6. αποδέξαντα] επιτρέψαντος Ευρυ

τεύεσθαι. ήσαν γάρ Δαρείο, και πρότερον ή βασιλεύσαι, γεγονότες τρείς παίδες εκ της προτέρης γυναικός, Γαβρύεω θυγατρός και βασιλεύσαντι, εξ Ατόσσης της Κύρου έτεροι τέσσερες. των μεν δή προτέρων έπρέσβευε 8 'Αρτοβαζάνης των δε επιγενομένων, Ξέρξης. εόντες δε μητρός ου της αυτής, έστασίαζον9 ο μεν 'Αρτοβαζάνης, κατόπι 10 πρεσβύτατός τε είη παντός του γόνου, και ότι νομιζόμενα 11 είη προς πάντων ανθρώπων, τον πρεσβύτατον την αρχήν έχειν Ξέρξης δε, ως 'Ατόσσης τε παίς είη, της Κύρου θυγατρός, και ότι Κύρος είη ο κτησάμενος τοίσι Πέρσησι την ελευθερίην. (3) Δαρείου δε ουκ αποδεικνυμένου κω γνώμην, ετύγχανε κατά τωυτό τούτοισι 12 και Δημάρητος 13, ο 'Αρίστωνος, άναβεβηκώς ες Σούσα, έστερημένος τε της εν Σπάρτη βασιληΐης, και φυγήν επιβαλών έωυτώ εκ Λακεδαίμονος. ούτος ωνήρ, πυθόμενος των Δαρείου παίδων την διαφορών, ελθών, ως η φάτις 14 μην έχει, Ξέρξη συνεβούλευε λέγειν, προς τοϊσι έλεγε έπεσι, ώς « αυτός μεν γένοιτο « Δαρείω ήδη βασιλεύoντι, και έχοντι το Περσέων κράτος: 'Αρτο

βαζάνης δε, έτι ιδιώτη εόντι Δαρείο: ουκ ών ούτ' οίκος είη, ούτε « δίκαιον, άλλον τινά το γέρας έχειν προ έωυτού15 επεί γε και εν

Σπάρτη,έφη ο Δημάρητος υποτιθέμενος, ούτω νομίζεσθαι, ήν οι μεν προγεγονότες έωσι πριν ή τον πατέρα σφέων βασιλεύσαι, ο δε

βασιλεύοντι οψίγονος επιγένηται, του επιγενομένου την έκδεξιν « της βασιληΐης γίνεσθαιχρησαμένου δε Ξέρξεω τη Δημαρήτου υποθήκη, γνους ο Δαρείος, ώς λέγοι δίκαια, βασιλέα μιν απέδεξε. δοκέει δέ μοι και άνευ ταύτης της υποθήκης βασιλεύσαι αν Ξέρξης: ή γαρ "Ατοσσα 16 είχε το πάν κράτος. (4) 'Αποδέξας δε βασιλέα

66

σθέως, ότ' έστράτευε Μυκήνας τε και την Εust. νόμω φύσεως, Εuseb. L. of Con. αρχήν, κατά το οικείον, Ατρεί, Thu. 1, 1, 21 ; maximus natu, etatis privilegio, 9. The object was to prevent civil regnum sibi vindicabat ; quod jus, et commotion in case of the king's death ordo nascendi, et natura ipsa gentibus while abroad. WE.

dedit, Jus, ii, 10. VK. WE. 7. ούτω] «thus, i.e. • after taking 12. κατά τωυτό τούτοισι] und. τοϊσι this precaution. SW.

πράγμασι, which is supplied vii, 206 ; 8. έπρέσβευε] πρεσβύτατος ήν, Ηes. and the expression will imply, κατά αισχρόν το πρεσβεύοντ' εμέ ούτω γε- τον αυτόν χρόνον (iii, 48 ;), ενώ ταυτα λάσθαι του κασιγνήτου πάρα, Soph. Ε. εγίνετο. ΜΑ. STG. C. 1422. VK.

13. Δημάρητος] vi, 70. SW. 9. έστασίαζον] A diferent account 15. προ έωυτού] in preference to is given by Plu. t. ii, p. 488, D; Jus. himself.' MA, 575, 2. ii, 10; and Jul. Ο. 1, p. 33; B. VK. 16. "Ατοσσα] Ξέρξης, και των Περσών Perhaps this may be borrowed from βασιλεύς, μανείς, έφαγε την εαυτού Ctesias, wlio is fond of contradicting μητέρα κρεουργήσας, Aspas. on Ar. Herodotus. LR.

Eth. p. 124. According to Hellanicus, 10. κατόπι] “inasmuch as.'

she was the first woman who ever wrote 11. νομιζόμενα] 1. e. νομιζόμενον, letters. LR.

Πέρσησι Δαρείος Ξέρξεα, όρμητο στρατεύεσθαι. αλλά γάρ 17, μειά ταύτά τε και Αιγύπτου απόστασιν τώ υστέρω έτεϊ, παρασκευαζόμενον συνήνεικε αυτόν Δαρείον, βασιλεύσαντα τα πάντα 18 έξ τε και τριήκοντα έτεα, αποθανείν ουδέ οι εξεγένετο ούτε τους απεστεώτας Αίγυπτίους ούτε 'Αθηναίους τιμωρήσασθαι. αποθανόντος δε Δαρείου, η βασιληΐη ανεχώρησε 19 ες τον παίδα τον εκείνου Ξέρξεα.

(5) Ο τοίνυν Ξέρξης επί μεν την Ελλάδα ουδαμώς πρόθυμος ήν κατ' αρχάς στρατεύεσθαι, επί δε Αίγυπτον εποιέετο την στρατιής άγερσιν. παρεών δε και δυνάμενος 20 παρ' αυτώ μέγιστον Περσέων Μαρδόνιος ο Γοβρύεω, ός ήν Ξέρξη μεν ανεψιός, Δαρείου δε άδελφεής πάϊς, τοιούτου λόγου είχετο21, λέγων· Δέσποτα22, ούκ οικός « εστι Αθηναίους, εργασαμένους πολλά ήδη κακά Πέρσας, μη ού 23 « δούναι δίκας των εποίησαν. αλλά το μεν νύν ταύτα πρήσσοις, τα «περ εν χερσί έχεις· ημερώσας 24 δε Αίγυπτον την εξυβρίσασαν,

στρατηλάτεε επί τας Αθήνας, ίνα λόγος τέ σε έχη προς ανθρώπων « αγαθός, και τις ύστερον φυλάσσεται επί γήν την σην στρατεύ« εσθαι.

Ούτος μέν οι ο λόγος ήν τιμωρός» 25 τούδε δε του λόγου παρενθήκην ποιεέσκετο τόνδε, ως «η Ευρώπη περικαλλής χώρη, και « δένδρεα παντοία φέρει τα ήμερα, αρετήν 26 τε άκρη, βασιλέϊ τε μούνο θνητών αξίη έκτήσθαι.” (6) Ταύτα δε έλεγε, οία νεωτέρων έργων επιθυμητής εών, και θέλων αυτός της Ελλάδος ύπαρχος είναι. χρόνω δε κατεργάσατό τε και ανέπεισε Ξέρξεα, ώστε ποιέειν ταύτα συνέλαβε 27 γάρ και άλλα οι σύμμαχα γενόμενα 28

17. αλλά γαρ] The ellipsis may be παις γίνεται δυνατός παρ' αυτώ, και thus supplied, άλλ' ουκ έδύνατο, οις θέ- Μαρδόνιος και παλαιός, Ctes. P. 20. VK. λησε ποιείν, τέλος επιθεϊναι, μετά γαρ 21. είχετο] vii, 6; kept harping &c. A similar ellipsis occurs in år' upon, stuck to.' ZN, on VG, v, 7, 15. ου γαρ είχον, ii, 120 ; STG. and in μη. 25. τιμωρός] ες τιμωρίην φέρων; i.e. κέτι εθέλειν προϊέναι του πρόσω, αλλ' ούτος ο λόγος προς τιμωρίην παρόρμα. οκνεϊν γάρ, Arr. Al. ii, 6; here ανα- STG. χωρήσειν may be supplied after αλλά, 26. αρετήν] in point of excellence;' which appears preferable to the ex- v, 124, 37; for åpet may be defined, planation by HGV, (who gives in- η αρίστη διάθεσις, και καθ' ήν άριστα stances of the similar use of sed enim διάκειται το έχον. So έκαστον των in Latin, Vir. A. 1, 23 ; Ον. Μ. ix, εόντων τέληον και άκρον γίνεται κατά 248 ;) on VG, viii, 1, 6. If the adverb ταν oικήαν τας φύσιος αρετάν, Metop. ου, instead of the conjunction ουδέ, had in Sto. p. 7, 11. VK. followed after αποθανείν, then αλλά 27. συνέλαβε] co-operated with. would have referred to ούκ οι εξεγένε- Had σύμμαχα γενόμενα been omitted, , το, and yàp to ourhvelké, s. i, 30, 39; this verb would have required toù ix, 50, 73: Liv. xxiii, 45, g.

πείθεσθαι instead of ες το π, SW. 20. δυνάμενος] βασιλεύει Ξέρξης και STG. υιός αυτού, και 'Αρτάπανος ο 'Αρτασύρα 28. σύμμαχα γενόμενα] und. αυτή, act :'

[ocr errors]

ες το πείθεσθαι Ξέρξεα τούτο μεν, από της Θεσσαλίας παρά των 'Αλεναδέων 29 άπιγμένοι άγγελοι επεκαλέoντo βασιλέα, πάσανε προθυμίην παρεχόμενοι, επί την Ελλάδα: οι δε 'Αλενάδαι ούτοι ήσαν θεσσαλίης βασιλέες· τούτο δε, Πεισιστρατιδέων οι αναβεβηκότες ες Σούσα, των τε αυτών λόγων έχόμενοι, των και οι 'Αλενάδαι, και δή τι προς τούτοισι έτι πλέον προσορέγοντό 31 οι, έχοντες Ονομάκριτον, άνδρα 'Αθηναίον, χρησμολόγον τε και διαθέτην 32 χρησμών των Μουσαίου. άναβεβήκεσαν γάρ την έχθρην προκαταλυσάμενοι» εξηλάσθη γάρ υπό Ιππάρχου του Πεισιστράτου ο Όνομάκριτος εξ Αθηνέων, επ' αυτοφώρω 33 άλούς υπό Λάσου 34 του Ερμιονέος έμποιέων 35 ες τα Μουσαίου χρησμόν, ώς αι επί Λήμνου επικείμεναι νήσοι αφανιζοίατο 36 κατά της θαλάσσης.37 διο εξήλασέ μιν ο "Ιππαρχος, πρότερον χρεώμενος 38 τα μάλιστα, τότε δε συναναβάς, όπως απίκοιτο ες όψιν την βασιλέος, λεγόντων των SW. 'conspiring to aid' him. The 32. διαθέτην] editor,' ν. vender:' verb συνέλαβε might have been omit- GR. διατίθεσθαι, to expose for sale, ted, and γενόμενα changed to έγένετο. 1, 1; πωλεϊν, Ulp. LR. STG.

33. επ' αυτοφώρω] in the

very 29. Αλευαδέων] vi, 130 , SW. literally, επ' αυτή τη κλεψία, being de172, 100; LR. Pau. vii, 10. The traides rived from pwp a thief ;' Moschop. 'Αλεύεω are said to be Θώρηξ, Ευρύπυ- It was afterwards used of any Hagrant λος, και Θρασυδήϊος, 1x, 58; where they crime. VG, iii, 3, 9. are called Larissæans. The family was 34. Λάσου] Lasus, a poet and mustill Aourishing at Larissa in the times sician, of Hermione in Argolis, insti. of Plato and of Demosthenes. ωμο- tuted the Cyclic chorus and invented λόγηνται δ' οι Θετταλοί πάντων Ελ. the dithyrambus. LR.

He is menλήνων πολυτελέστατοι γεγενήσθαι, περί tioned, Arist. V. 1410 f; and many τε την δίαιταν και την εσθήταν όπερ further particulars respecting him will αυτοίς αίτιον εγένετο κατά της Ελ- be found in the note of FNS. S. 1, 29, λάδος επαγαγείν τους Πέρσας, ζηλώ- 16. σαντας την τούτων τρυφήν και πο- 35. έμποιέων] Pau. ii, p. 171; εμ. λυτέλειαν, Crit. in Ath. xii, 33. W Ε. βάλλων, παρεντιθείς πεπλασμένον, εγVK. Aleas, or: Alevas, was nominated γράφων. VK. Similar interpolations king of Thessaly by the Pythian ora- are noticed by POR, on Eu. 0.5. SW. cle ; Plu. t. ii, p. 492, Α. He is called 36. αφανιζοίατο] In oblique speech, Larissæus' by Ov. I. 325. év Aapioon after ás and 8tt, the optative is used; επί της των 'Αλενάδων άρχής, Arist. and a future action is not always exP. v, 6. LR. In the words imme- pressed by the future tense. MA, diately following these we should per- 529, 2. haps read των περί Σίμον instead of 37. κατά της θαλάσσης] κ. της θ. Σάμον. Simus is mentioned in Harp. καταδεδυκέναι, vii, 235 ; 'Ατλαντίς νή[ex Dem. p. 142, 86 ; VK.] as one of σος κ. της θαλάττης δύσα ηφανίσθη, the Aleuadæ, who was considered to Pla. Ti. 6; W E. iv, 132, 57. be in the Macedonian interests. s. Ov. 38. χρεώμενος] is thus formed; χραΙ. 513; ML, D. 1, 6, 3.

όμενος, by crasis χρώμενος, by par30. πάσαν] the utmost.'

enthesis χρεώμενος. Another form 31. προσορέγοντο] 1, 123, 8, “they 1s χρεόμενος by antithesis from χραόapplied themselves to, they pressed' uevos, SW. or regularly from xpécolai, the king. SW.

i, 34, 81.

Πεισιστρατιδέων περί αυτού σεμνους λόγους, κατέλεγε των χρησμών: 39 ει μέν τι ενέοι σφάλμα φέρον τω βαρβάρω, των μεν έλεγε ουδέν ο δε, τα ευτυχέστατα εκλεγόμενος, έλεγε τόν τε “Ελλήσποντον ως ζευχθήναι χρεών είη υπ' ανδρός Πέρσεω, τήν τε έλασιν εξηγεόμενος. 40 ούτός τε δή χρησμωδέων προσεφέρετο, και οί τε Πεισιστρατίδαι και οι 'Αλενάδαι γνώμας αποδεικνύμενοι.

(7) Ως δε ανεγνώσθη Ξέρξης στρατεύεσθαι επί την Ελλάδα, ενθαύτα, δευτέρω μεν έτει μετά τον θάνατον τον Δαρείου, πρώτα στρατηΐην ποιέεται επί τους απεστεώτας. τούτους μέν νυν καταστρεψάμενος, και Αίγυπτος πάσαν πολλον41 δουλoτέρην 42 ποιήσας, ή επί Δαρείου ήν, επιτρέπει 'Αχαιμένεϊ, αδελφε, μέν έωυτού, Δαρείου δε παιδί. 'Αχαιμένεα μέν νυν επιτροπεύοντα 43 Αιγύπτου χρόνο μετέπειτα44 εφόνευσε Ινάρως ο Ψαμμιτίχου, ανήρ Λίβυς.

(8) Ξέρξης δε μετά Αιγύπτου άλωσιν, ώς έμελλε ές χείρας αξεσθαι το στράτευμα το επί τας Αθήνας, σύλλογον επίκλητον 45 Περσέων των αρίστων εποιέετο, ίνα γνώμας τε πύθηται σφέων, και αυτός εν πάσι είπη τα θέλει. 1. Ως δε συνελέχθησαν, έλεξε Ξέρξης τάδε· 46 « "Ανδρες Πέρσαι, ού τ' αυτός κατηγήσομαι νόμον τόνδε εν

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

39. των χρησμών] the prophecies.' 44. μετέπειτα] twenty-two years The genitive is put, even wiih verbs after this, in the reign of Artaxerxes, which govern the accusative, when the 464 Β. C. iii, 12; LR. Thu. 1, 104. action does not refer to the whole ob- WS. ject, but to a part only. MA, 356, b. 45. σύλλογον επίκλητον] An extra

40. εξηγεόμενος] Sometimes, when ordinary assembly the people at two actions are expressed, one of Athens was called σύγκλητος εκκληwhich has a greater extent, and the ola, Dem. Co. 12; and Æsch. or. other is confined to itself, the latter is dinary assemblies were called κυρίαι : put in the participle, where we should the assembly of the Argives is called have put the finite verb. MA, 555, ξύλλογος πόλεως, Εur. Ο. 721 ; and obs. 1.

έκκλητος Αργείων όχλος, ib. 605. The 41. πολλών] π. ελάσσων, 1, 77; δυ- popular assembly is called αγορή, Ηom. νατώτεραι π. ii, 103. W Ε.

Il. B, 51; which was sometimes pre42. δουλoτέρην] Comparatives and ceded by βουλή γερόντων, 53; apocletos superlatives of substantives, which are (αποκλήτους, Etoli) υocant sanctius used in an adjective sense, and which, consilium (c. arcanum gentis, 35): ex for the most part, are properly ad- delectis constut viris, opposed to conjectives, are of common occurrence. silium universæ gentis, Liv. xxxv, 34; MA, 133, obs. 2.

έσκλητος, ή των εξόχων άθροισις εν 43. επιτροπεύοντα] ii, 15; 82; vii, Συρακούσαις, Ηes. σύγκλητος γερόντων 127. In later writers, D. Cass., Dion. λέσχη, Soph. Αn. 165; οι σύγκλυδες H., and App., it governs sometimes άνθρωποι, Herod. vii, 7, 2. [?] VK. a genitive, and sometimes an accu- DAM. sative, of the province, &c. presided 46. τάδε] Dion. H. has turned the over; and in App. a dative of the whole of this speech into the Attic person, on whose behalf the authority dialect, t. ii, p. 307. as a proof that is exercised: SW. έσατράπευεν αυτώ Herodotus's λέξιν της τε αυστηράς και της χώρας, Χen. H. iii, 1, 10.

της ηδείας αρμονίας μέσης είναι, in

« PreviousContinue »