Page images
PDF
EPUB
[graphic]

English.

Mithan
Nágá.

Tablung
Nágá.

Air
Ant
Arrow
Bird
Blood
Boat
Bone
Buffalo
Cat
Cow
Crow
Day
Dog
Ear
Earth
Egg
Elephant

wang yak
tik há
lahan
ouhá
ih
iseng
Wan
tek
ami
nuihu
ausapa
tiní
kui

katok
kek
lok niu
mik
opáh

rangbin
tiksá
sán
ó
áji
khóa
rhá
loi
miah
náhu
okhá
anyí


| háwán
otí
lóak
mik
apá
van
ngia
maipóa
tchya
rón
khó
chak
kháng
vak
róng
man
ham
jián

Eye

lóm
mót, puak
lempün
nók
leut
heu
dúk
khwai
meau
ogóa

wan


dín
khai
tsang

po
fai

dok
tín
pe
phómkhau

heun
lek
bai
leng, tseng
khón

Father
Fire
Fish
Flower
Foot
Goat
Hair
Hand
Head
Hog
Horn
Horse
House
Iron
Leaf
Light
Man

nyále
chupeng
yah lan
yun
min, su
yak
sang
ak
wong
kowai
nok
yan
phum yak
nining
sauniak

atsü
thavo
pokhye
chekwir
ki
je
ponye
ngukwi
theme

fai
plá
dokmai
tin
ре
phóm

hóa

khau

reuan
lek
bai
sawang
khón

pan chak

rangai i mí

leng kun

kun English.

Míthan
Nágá.

Tahlung
Nágá.

Khari
Nágá.

Angami
Nágá.

Deoria chutia,

Ahom.

Khamti.

Laos.

Siamese.

[blocks in formation]

wok, ling
deun
me
loi
pák
yung
tsü
khün
nam, man
kue
nam me
tang
kue, kem
nang
fáfón
ngu
láu
hin
kang wan
seu
khiau
tón
ban
nam
hóa man
óng, ku
toa
man, tan
hau

ngó

pu
lethi
lóng

pu
cháhá
yong

ling
lün
me
noi
sóp
yung
tsu
khün
nam, man
kue
khye nam
tang

nang

ngú
nail
hin
wan

khiu
tun
mán
nam
man
kau
maü
man
hau
maü sú
man khau
kau
maü
man
nüng

líng
tawan
me
pukhau
pák
yung
chü
khün
nam, man
klue
mé nam
tháng
kleüa
nang

ngú
dáu
hin
tawan
süa
fan, khieu
tón
ban
nam
man dóm
khá
tua, müng
khon, man
rau
su
khau ar ai

rang hán

[ocr errors]

dau
frá
bán

khiu
tun
bán
nam

chianú

pan
ting
ti

ulu

sahnu
phá
peh
tying
riang

si
arame

Yam

...

án

I
Thou
He, she, it

ku
nang
mih

tau
nang
taupá

no, áni

We

ni
nang
paul
akan
nikhala
tungkhala

nang

no
me
á we
notoleli
tothete

[ocr errors][merged small]

kau

heu
rau
khau
khreu
al

heu
ling

bareni
járurau
jákugroni
bário
ányo
niyo
biyo
dugshá

Ye
They
Mine
Thine
His
One

tesei

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

aklet

po

nüng

nüng

Tallung
Nágá.

Khari
Nágá.

Angami
Nágá.

Deoria chutia.

Ahom.

Khamti.

Laos.

Siamese.

sam

ih
lem
pilí
ngá
vok
nith
thath
thu
pan

dukuni

sang
dugdá
duguchi


dugumua


duguchu

ruk
duguchi?

chit
duguche

pet
duguchuba

kau duguchuba dugshe sip

[blocks in formation]

sau

sau

sam sip

sám sip

yé sip sám sip sí sip

si sip
há sip

si sip
há sip

sí sip há sip

há sip
roi

anne

kane
asam


phali

deh
panga pangu
tarók

sóru
tani

thene
sachet thetha
tekü

thaku
tarah

kürr
makhi makü
samrá sürr
lírah

lhide
tanam ripangu
rukrá

kre
(wanting)

bine
ashe

kinu
tamüge
hikü

akihawe jikü

lilitiha kuim

tadzune thani

teje
agang

thedu
hashi

koshe
nikó

haki
wadengü oju lithe
kuchi kiraporú
tamachingu bale
tamóksing chakise
tiong
takigü

kite
tisinge kinu
uragu

chawé

[blocks in formation]

thi
ke

duei
pai
bón
reu, than chai
müa
müa dai
wan ní
phrungní
wa, wán

pak pák

hoi (wanting) (wanting)

hang, ti

luk
chum
khau

kannü nai
nu
nau

neu
tinai

tsang, ngai leng
tamnai
phreu nai
banai

wanni
sang manai maphók phuk
poi

mangá
u, tinai
pe, thai


tet

hanpun

thaü

tinai
nu
kalu

pin
lep

lum
klang

khauju tinaü
jau, sai kai

kai

chikimi
pichoni
derereni
deremai
dumoni
dinineni
disuini
dupuroni
lohore
hobóng
borong
picho
kumo

tinyi
ngai ni
manyi

... ...

thi nau

tau wai
kawang
opang

thi nai
bón

wang
thi nok
thinai
kli

bajüni
chikimi
asain

English.

Mithan
Nájá.

ányi
ázam
álí
ágá
árok
ánath
achet
aku
ban
chá

panyi

pugá

Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Twenty
Thirty
Forty
Fifty
Hundred
Of
To
From
With
In
On
Now
Then
When?
To-day
To-morrow
Yesterday
Here
There
Where?
Above
Below
Between
Without
Within
Far

khá

atha

anyí
nai ni
manyi

pau pu
ding
hópang

atai

kátike

[graphic]

Near
Little
Much
How much?
Thus
How?
Why?

Yes

No
Not
And
This
That
Which?
What?
Who?
Any thing
Any body
Eat
Drink
Sleep
Wake
Laugh
Weep
Be silent
Speak
Come
Go
Stand up
Sit down
Walk
Run
Give
Take
Str ke

hi ha thoi nan

pio
hi ha thoi theo poicho chu

kubai
tem toí nan chabaü
oveh
owai

sui
kuiai

koi mürh
sá há háchi

tsaung
singiá yang ying shi atsióng
jipdau chunshi ipigili

sishaugó
nile
nichi

manitli
saple saptike chipli

tukurá
káh
táh

aihushang
ráhai
ongkoi

hinnerang
tóng angsi

wa
ajóng
yong chi

hunligili
ngó dau um chi manio
tóng, khá | angsi

róng chwa
rikle

phal chi semekwa láhai yakhu khiugo paule yakei hiraugó maithun

set chi yakchau

[graphic]

VOL. II.

Mithan
English.

Tablung

Nágá. Nágá. Kill

langdau

toi chi Bring lahai

yakei
Take away pai pau noh si

lauko noh si
Hear

athak chai ha
Understand avan tau singpu
Tell
Good maile mailunke
Bad

nanmai yemei
Cold ráng kham wang sam
Hot kham shem
Raw (green)
Ripe jum yim
Sweet tí

urang
Sour

shí


Bitter khá khá
Handsome
Ugly
Straight
Crooked kom kom
Black nak niak
White thoh heng
Red
Green

.
Long

16

lau
Short

soh
Tall (high) chóak tau
Short (low)
Small abipia (nau sui
Great achung, yong nong
Round
Fat

chóng nittan Thin (lean)

viwe
maró

sowe
aiyang


tetsa

khakwu
tachim

memo
tenhing me
miang che
tehsan khye
khá

chásí
kubaitaró visu
maró

shopur
mathunjau thekhá
tikihang krewi
nak

kati
mesing kacha
tamüram mrí
shim puluk kapaje
tilhaun josü
tütsizau jü
oregu karkhre
orejute

khar uo
minghaji kanachapo
tahpetiau jopür
meketang khruhi
tabiti

pomoja
achi

soponoru

botechiro potai au tai khá

khá, au tai
larini
ánmá au má aumá

au má
laromni
sung sóng

Bóng, thủ thü lagaromni yok, tang yó, yóng

yók
kanatori nyin

ngin

nyin dai yin takarini

hú, thom rü, hü rú bok wa wá

bok wa churini dí
chani khya maní

hái, bodí chua, mại dí
chepepe khye, náu yen

náu, yen

yen, náu kaini hon, mai, lüt hon

ron pijo

lip
nip

dip
munom rung, suk súk

súk

súk jiri

oi
wán
wan

wan
sitotoi

sum
som
sóm

sóm, preo kai khum khóm

khóm khóm
ichubare khyeng ngám

ngain ngám
üchini khye plá háng hai hai

rái
pune
nan

trong, sủ
kekurai ke, ngok ngok kom, kót

ngo sakokoi dam

nam

dam, nin dam
puri

phók kháu, phuk kháu, pheuk kháu
saru
deng neng

deng, kam

deng pijoni

kyi khyeu kheau kheau lui lej au yáu

yáu

yau
sutugai

lot
lot

san
suini
sung sung

sung

súng
patigaini tam

tam
tam

tam bóa
suru suroni noi lek, on

lek, noi

lek noi
am chú dini lông lung, yaü luang, yai luang, yai
tumoru klóm, pán món

kóm

klóm mejirini pí pí

sai, man dugumjini heng yom

mai man

to

« PreviousContinue »