Page images
PDF
EPUB

We

Khó yi

Nyi

Tibetan.
English.

Dhimál,
Bódo.

Gáró.
Written. Spoken.
Sky

Nam kháh Nam Sórgi H Nó khôráng Sórg H
Snake sBrúl

Deu
Púaha
Jibou

Dúpú
Star sKarma Karma Phúcó

Háthot khi Laitan
Stone rDó


Unthúc
Onthai

Lóng
Sun Nyimá

Nyí má
Bélá H
Shán

Sán, Rasan
Tiger
sTag
Tak
Khúcá
Mochá

Matsá
Tooth Só


Si tong

Hathai Phá tống
Tree 1Jonshing Shin dong Shing T Bong-pháng

Pan Village Yül tsho Thóng

Dérá H

Phara H Sóng
Water
Chú Chhú Chí T

ᎠᏑᎥ

Chi-ká T
Yam
Dóvá Thóm Ling

Thá

Han
I

Gnyá Ká

A'ng

A'ng
Thou Khyod Khé


Náng

Náng
He, she it
Kho
Khú

Bi

U'
Nachag Gnánjo Kyel

Jong

Ning
Ye
Khyodchaz Khenjo Nyel

Nang chúr Nanók
They Khochag Khonjo U'bal

Bi chúr O'nók, Wonók Mine Nahi, Nayi Gná yi

Káng
Angni

Angni
Thine Khoyod kyi Khe yi

Náng

Nangni Nangni
His, &c. Khoyi,

Wang
Bini

U'ni
Khóhi
Ours Nachaggi Gnanjo yi King

Jong ni

Ning ni
Yours Khyod, Khenjo yi Ning

Nang chúng Nanókni.
Changgi
Theirs Khochaggi Khonjo yi U'bal ko Bíchúrni O'nókni
One gChig Chik E'-long

Man-ché T Gó-shá
Two gNyis

Nhé-long T Man-né T Gi-ning, A.ning Three g Súm Súm Súm-lang Man-tham Ga-thán, A

thám
Four bZhi Zhyi Diá-long T Man-bré Bri
Five
Hna
Gná

Ná-long T Man-bá Bóngá
Six
Druk
Thú Tú-long T Man-d6

Krók T
Seven bDún Dún Nhí-long Man-chini Sining
Eight brGyúd Gyé

Yé-long

Chét
Nine
dGú
Gúh
Kuha-long

Jú T
bChú Chúh Té-long

Chí T
Thámba

[sha-ché
Twenty
Nyi shú

Nyi shu E'long bisa Chokai-bá Bi. Rúng shá * Thirty Súmchú Súmchú Caret

Caret

Rúng shá chi Forty bZhibchú

Hip chú Nhé bisa Bishá né Rúng ping Fifty Hnabchú Gnay chú Caret

Caret

Rúng ning chi Hundred brGyá. | Gyá, Gyá Ná bísa Bisha bá Rúng bóngá

thamba thambá
Of
Kyi, Gi, Hi, GiNi
Yi
Το
Lá, Tú, Du, Lá

No

Ten


Rá, Sú
From Nas, Las Né, Diné

Shó
Phrá

Prá
By, inst.
Kyis, Gin I

Dóng, Ou
Jóng

Man
S. His, Yis
With, cum, Lhanchig

Lá, Da Dópá, Dósá Lago, Jong Mon
Sáth, in
Hindi and

U'rdú
Without,

Tháng Mánthú Onga, Geys Tóng chani gasine, Bina

mang in Hindi In, On Lá, Ná Lá

Rhútá

Chon, Nou, Ou Púm vái,Pir vai * Bisá, Bishá vel Rúng is a score, and the system of enumeration is one score, one score and ten, two score, and so on to 5 score for 100.

Cho kai ba in the Bódó column is 5 groats or Gandas for 20.

E'ng

Tibetan.
English,

Dhimal.
Bodó.

Gáró.
Iritten, Spoken.
Now Déngtsé, Dá Thándá

E'lang
Dánó

Tayan
Déng
Then Dé tsé Thi dwi Kolá

Obélá H

Té éng
When?
Gang tsé
Kháiwi Hélou

Mábélá

Bibá
Nam
To-day Déring Thíring Náni

Diné H Tingni
To-morrow Sáng, Thoré Sáng Júmni

Gábún

Ganap Yesterday m Dáng Dáng Anji

Miá

Mi vai Here Hadina Dicho I'sho

Imbo

Yayan There Héna Háchọ U'sho

Hobo

Wáng Where? Ganguá Kháchọ Hésho

Mouha

Bié Above sTengna Teng, Ghe Rhútá

Chha

Pír vai yégi Below Hogna Wó,

Syú, Létá

Sying

Chúrik vai Magi Between Bar, du Bhar Májhata H Géjér

Majár vai H Without, Phyi, rohna Chi

Báhiro H Báhirou H Báhír vai H Outside Within Nang, na Náng Lipta Singou, Sing Púma vai Far Né, Nyé Tharing Duré H Gajang Pijáng Near Ring Tháui Chéng só Khátại

Katai Little Nyúng Nigúva A'toïsá Tisí, Kitisi Kiték si Much Máng, Tu- Má lúa E'shúto Galáng

Takkri mo

[ma How much ? Tsam, Tsó- Khá chevề Hé joko

Béché báng

Biểáng As, rel. Hadétság Khánda Jedóng

Jirin

Jégándá So, corr. Détsúg Thends Kódóng U'rin

U'ganda Thus, poz. Jitsúng Dinda Udong

U'rin

U'gándá How ? Tsug, Chit- Kháché Hé sá, Hé dong Bré

Bigándá sug

Khánda
Why?
Khá in Haipáli Mánó

A’táng
Jéng


No
Mén Má, Manthú T Ongá

Ahá (Do) not


T


Also, and
Yang Yáng Caret

Bi, Bo


Or

Mo


This Hadé Di

I'thoi
Imbé

I'mara
That (Jón Dé
Phi-di U'thoi

O'bé

O'mara Which, rel.

Thinda Jédong Jé, Jai H Jón H Which

Thé

Kódong Bi, (that) Won H corr. Tón Which?Kon Gáng Khangi

Hai, Héti

A'to, Biyó What ? Kya Chi Kháng Hai

Altó Who? Kón Sú, Kha Khángi, Sú Héti

Yes

I'n

Ongó *

Má, Mi

Chúr

Cháng Any thin Chizhig Khá in Hété, Haidong Múngbó, Jish. Harj múrj Kucch

láp Any body, Súzhig Sú in Hété

Jishláp Já-tá?
Kói Kháchig
Eat! Zo

S6
Chá


Drink : hTháng Tháng Am

Lúng

Lúng
Sleep Nyan Nyé

Jím
Múdúláng

Gúr
Wake
Caret Lho

Jakháng

Sarai
Laugh
bGad Gá

Léng
Mini

Mini
Nú, Shum Gnó
Khár [dóp Gấp

Hép
Be silent Khrog Chúm Chiká pahi, Má. Srithá Tápchilip tong
Speak brJod, Caret

Dóp
Rai

Brot, Borot
Smrós
Come
Hóng
Syo

Phoi

Phoi sByon

Weep

* Jéng aud O'ngó mean rather it is, hast in Persian, than simple assent.

Stand up

Jáp

Bá syo
Bák, song

Bújai H

Tibetan. English.

Dhimál. Bódó.

Gáro.
Written,

Spoken.
Go
Sóng, Gró, Gyú

Gyó
Hadé Tháng

Loi
hChhár
Lóng

Jakháng Chap
Sit down hDúg

Deh
Yong
J6

Abak
Move, Walk Gro

Gyó Tí, Hadé

Thó, Tháng Loï Run rGyúg

Gyúgé Dháp

Khát

Talok
Chong
Give hBúh, Phúl, Thona Phing Pí

Hot

Há Take bbán, Jung, Hén Léng, Yá Rhú

Lá, Ná T? Le, Lau Strike bDún, rDig Dúng Dánghai T Sho

Tok
Kill Shig, Sod, h Gúm Sé

Sé T
Shothát

Tok tat Bring hKhyon, skych

Chú má Lá bo

Láphá Take away hKhúr, bKhyer

Chúng có Láng

Léláng Lift up, raise hDég, Slon, sNyob Khúr Lhopá Bokháng Paicho Hear Nyám, gSon Nyén Hin

Khaná chong

Natám Understand Soms, Go

Sám

Bújhté rhú Bújílá H Tell, relate hShod, Chhod Láp, Chwe | Dop

Rai

Borot Good Bazáng-po Yappo Elká

Gham

Péném Bad Náng-po

Dúkpo Máélká Hamma Sarchá Cold Gráng-po

Thammo Tírká

Gúshú

Chikrop Hot Tshá-po, Dropo Chábo Cháká Gúdúng Gútúng Raw

Zyémbo Sinkhá Gatháng Piting Ripe Sminbo

Chémbo Minká Gamang Papman Sweet

Gnármo Tááka

Gadoï

Sahmá Sour

Caret Dakká Gaphá, Gakhoi Phakka Bitter Kháko Khakka T. Gaklá

Háni Handsome Dsésmo, slúgpo Jébo

Rémká Majáng

Némá Ugly Midsesma, Mistúg- Mén Jébo Máremká Chápma Sarchá Straight Dránpo (po Thángbo Ghenká Thúng, júng

Préng đến Crooked sGúrbo, Túdpo Kákpo Kyoká Chúngkrá Kákróï Black | Nagpo

Nákpo Dááká Gatcham Pénék
White d Kárpo
Kárpo Jééká Gúphút

Bok láng
Red
s Múkpo
Márpo I'ká

Gajá

Písak Green hồáng, khu Jhángú Nélpá Samsram, Héng

Kháng shú

jeléng Long Ringpo Rimbo Rhinká T Galou

Pillo Short Tháugpo

Thún đúng | Totoka Gáchúng Bandók
Tall,
Thombo Dhángáká Gajou

Pillo
man
Shorts
Mábó Bángraká Gahai

Bandók Small Chhúng, Phra Chún chúng Mhoika Múdúï

Pamar Great Chhénpo, sBombo Bombo Dhamká Gédét

Gódá
Round zLumpo

Riri
Gurmaká Dúllut ni, To-Góglot-ni

lotni Square Grúb, zhi

Thúzi Dia thuni ká Kónámanbréni Koná bri (angles 4) angles 4) (angles 4) (koná is H) ni (kóvá

is H) Flat,

Sáriká Somán ni H Gakshan Level

Caret Fat rGyagspo

Thỏ thembo Dhámka Gúphúng Kánéntwa Thin Srobbo, Ridpo Mábó? Syénká Gaham

Jot kréng Weariness

Gyák Caret Myệng đúng Réwé kou Thirst SKóm Khakum Chi ámli Gáng đúng Chíka láng

nóếtwa Hunger ITógs

Tok
Mhitú U'nkwi dúng Máyủ

phítwá

}

N.B.-T post-fixed indicates a Tibetan etymon for the word ; and H post-fixed, a Hindí or Urdú origin.

Thus it appears that there are, out of the above, 190 words derived from Hinds, or from Tibetan, in Dhimál, in Bódó, and in Gáró, as follows :

Hindi, Tibetan. Dhimal 8

18 B6 16

Out of a total of 100 words of prime use and necessity. Ergo,

these are adopted words ? Gáró

8

7

}

10

SECTION IV.

ABORIGINES OF THE NORTH-EAST FRONTIER.

DARJILING, September 16th, 1850.

To the Secretary of the Asiatic Society.

[ocr errors]

SIR, I have the honour to enclose another series of Vocabularies obtained for me by the Rev. N. Brown of Sibságor, in furtherance of my plan of exhibiting to the Society a sample of the lingual affinities of all the Aborigines of India on an uniform plan. The present series comprises four dialects of the Nágá tongue,—the Chútia, the Ahóm, the Khámti, the Laos, -and the Siamese. My valuable correspondent Mr. Brown has favoured me with the following remarks on the present occasion :

“ The first four columns of the table complete the variations, priorly given, of the strangely corrupted Nágá language. This tongue affords an extraordinary exemplification of the manner in which an unwritten language may be broken up even upon a small extent of territory. On the other hand, in the great Tái family we have a not less striking instance of the preservation of a language in almost its original integrity and purity through many centuries, and in despite of a vast territorial diffusion; for, from Bankók to Sadiyá, along the Meinám, Salwén, Irawádi, and Kyendwen rivers, up to the sources of the Irawádi, through fourteen degrees of latitude, there is but one language, notwithstanding the diversity of governments under which the speakers of it live.

“The Míthan and Tablúng Nágás (see table) reside on the hills east and north of Sibságor. The Kháris descend upon the plains near Jórhát. They are much superior to the other Nágás. The Jabokas and Banferas are the neighbours of the Mítháns, with nearly similar tongues. The Angámis occupy the southern end of the Nágá country. The Chútia is the language of one of the old tribes of Assam, now nearly extinct. The Ahóm also is nearly extinct as a spoken tongue. The present Ahóms of Assam, descendants of the conquerors, still form one of the largest portions of its population. But their language, as well as their religion, has been relinquished for those of the Hindus. Their ancient creed had little resemblance to Buddhism or to Brahmanism. The Khámtis retain their tongue, but have lost their creed. They have accepted Buddhism from the Burinas, from whom they have likewise borrowed many new words.

" In answer to your queries I can but say, at present, that I highly appreciate the importance of a standard for the IndoChinese tongues; but which language has the best claim to be constituted such I do not know. I should be inclined, however, to assume the Burmese, which is at least half-brother to the Tibetan. This would bring the Tibetan, the Lhópá or Bhútánese, the Burmese, the Singhpho, the Nágá, &c., into a kind of family union. The Siamese Shyán, or, as the people themselves call it, the Tái, cannot be brought into the same category. It has little or no affinity with the neighbouring dialects, and may represent another whole class of languages not yet ascertained. It is probably allied to the Chinese, and

. is in importance not inferior to the Burmese.”

« PreviousContinue »