Page images
PDF
EPUB

deam, Is, qui de humano genere fit optimè meritus. Utrum verò per literarum ftudia, per mutas artes, per molliores animi lufûs, de hominibus tam bene mereri poffimus, quàm agendo, laborando, eloquendo, isti viderint, qui ita fe in ftudiis abdunt, ut nihil inde ad patriam aut cives commodi perveniat: equidem haud puto. Satis jam in umbrâ prolufiffe videor; nunc in pulverem atque aciem vocor. Quid de me fortuna ftatuerit, ignoro; illud fcio, nihil à me ardentiùs expeti, quám, provectâ tandem ætate et excurfo fpatio, ad Academiæ dilectiffimos receffûs, tanquam ad portum, confugere; ubi non inertiâ, quam natura mea haud patitur, fed otio honefto perfrui potero, et ftudia hæc diù intermiffa recolere, quæ me curriculum hoc forense, in quod fum ftatim ingreffurus, ulteriùs profequi non finit.

[blocks in formation]

ARGUMENTA.

PARS PRIMA.

CAPUT I.

Afiaticos ferè omnes Poetica impenfiùs effe deditos.

AUCTORIS Confilium in libro de poefi Afiaticâ componendo. Argumenti novitas, varietas, copia. Ex interpretationibus exiguum effe fumendum judicium; ex ipfis fontibus hauriendum. Ingenia Afiaticorum effe ad poeticam aptiffima. Ejus rei caufa. De variis in Afiâ gentibus, quæ poeticam videntur coluiffe. Attingitur poefis Indica, Sinenfis, Tartarica, Syriaca, Armeniaca: atque Ethiopica, quæ Afiaticæ fubjungitur. Poefin Græcam effe in hoc libro attingendam, fed strictim ac leviter, ubi fcilicet cum Afiaticâ aliquam habeat cognationem. De Arabum, Perfarum, ac Turcarum poefi. Exempla quædam proferuntur. De illorum linguis, diffimilibus quidem inter fe, fed fuo quibufque in genere præstantibus. Page 347-362

PARS SECUNDA.

De Poematum Afiaticorum formâ.

CAPUT II.

العروض

Sive, De Metris Afiaticis.

METRA Arabica & Perfica, quibus utuntur etiam Turca, breviter exponuntur. Metri Hebræi notitiam non ita effe deperditam, ut de eâ recuperandâ planè defperemus: cum Arabico non omninò convenit; verfûs enim Arabici fimiliter definunt, Hebræi non item; in Arabicis eadem

eadem metri fpecies per totum carmen continuatur, Hebræis multò mi-
nùs. Sed numeri ac pedes vel iidem effe videntur, vel certè quidem
perfimiles.
Pag. 362-389

CAPUT III.

القصيدة

Sive, De Idyllio Arabico.

Kasida, poematis genus, quod elegiæ noftræ, vel potiùs idyllio Gracorum, refpondet. Ejus leges. Profertur brevis idyllii exemplum. Varia Arabum poemata in hoc genere perfectiffima recenfentur. Septem idyllia in templo Meccano fufpenfa, quæ Moallakát vocantur. Exponitur Amralkeifi carmen venuftiffimum. Ex quo fimilitudines quædam elegantiores delibantur. Ebni'l Faredhi elegia, metro Ovidiano Latinè reddita. Pag. 390-403

CAPUT IV.

الغزل

Sive, De Carmine Perfico.

ODE amatoria Perfis præcipuè exculta. Ejus forma, imagines, dictio.
Hafezi, poetæ Perfici elegantiffimi, carmina duo:
verfibus adumbratur, alterum Græcis dactylicis.
Arabicum imprimis venustum.

quorum unum Latinis
Ferdufii ode.
Ferdufii ode. Carmen

Pag. 404-416

PARS TERTIA.

De Poefeos Afiatica figuris ac dictione.

CAPUT V.

De Imaginibus Poeticis.

IMAGINES poeticas vel ex naturâ effe depromptas, vel ex vitâ communi, vel ex religione, vel ex verâ historiâ, vel denique ex fabulis : harum rerum omnium cognitionem poemata Afiatica legentibus effe neceffariam. Hi quinque imaginum poeticarum fontes in hoc capite breviter illuftrantur. Attingitur poefis Runica, & Peruviana. Hafezi carmen apponitur. Pag. 417-429

(

CAPUT VI.

الاستعارة

libata.

Sive, De Tranflatione.

FIGURA præcipua, qua utuntur Afiatici, est Translatio; quæ fimilitudo eft occultior, & fi apertiùs profertur, Comparatio nominatur; fi longiùs continuatur, 'Aλnyogía: quæ Latinè Permutatio appellari poteft. Translationi fubjungitur Verbi immutatio, quam Arabes ukinia vocant, Græci MeTwvuμíav; eftque fpecies Ficta inductionis, & magnam affert poefi Afiatica venuftatem. Translationum elegantiorum exempla.

Pag. 430-439

CAPUT VII.

التشبيه

Sive, De Comparatione.

Similitudinum ufus tripartitus. Apollonii Rhodii laudantur comparationes quædam, aliæque infigniores elegantiæ. Hujus poetæ defenfio. Comparationum Afiaticarum exempla, ex variis poetis elegantioribus Pag. 439-455

CAPUT VIII.

De reliquis Figuris.

MINUTIORES quædam figuræ exponuntur, quibus Afiatica dictio ornatur. Fictâ perfonarum inductione utuntur poetæ Afiatici fæpiffimè; estque figura cùm ad venuftatem, tum ad elationem dictionis comparata. Exemplum magnificum Tranfitus in aliam perfonam. Fictæ inductionis varia exempla. Hyemis inductio apud eximium fcriptorem Ahmed Ebn Arabfhah. Hafezi ode. Hafezi ode. Eadem Græcè reddita verfibus Anacreonteis. Pag. 456-467

CAPUT IX.

العبارة الغائبة

Sive, De arcana Poematum Significatione.

ABDITUM quoddam μʊspov in carminibus Perfarum amatoriis latere alii dicunt, alii ftrenuè negant. Hafezi carmina duo proferuntur : quorum primum Latinis redditur verfibus. Utriufque fententiæ defenfores difputantes inducuntur.

Pag. 467-478
CAPUT

CAPUT X.
De Elato dicendi genere.

Elationis præcipui fontes, Terror, Obfcuritas, Magnificentia, Poteftas ; qui exemplis illuftrantur ex Alcorano, Jobi poemate, Ferdufio, & reliquis Afiaticorum fcriptis. Locus magnificus ex Sirachidis fapientiâ, Hebraicè converfus. Diluvii defcriptio Mohammedana omnium elatiffima. Pag. 479-489

CAPUT XI.

اللطافة

Sive, De Venuftate.

Venufta poefeos definitio. Sapphús poefis venuftiffima. Exempla quædam venustatis ex Afiaticis poetis deprompta. Carmen Arabicum Ebn Arabfhah. Aliud Mefibii Turcicè. Idem verfibus Trochaicis Latinè redditum. Pag. 489-500

PARS QUARTA.

De Poematum Afiaticorum argumentis.

CAPUT XII.

الحماسة

Sive, De Poefi Heroicâ.

POESEOS Afiatica præcipua argumenta, Fortitudo bellica, Luctus, Officiorum præceptio, Amor, Laudatio, Vituperatio, & naturalium rerum Defcriptiones. Arabes antiquos cùm bellatores fuiffe, tum poetas elatiffimos, ac fuarum laudum præcones: cujus rei proferuntur exempla. Alcai & Hybria Cretenfis Enoxia bellica citantur. Attingitur veterum Islandorum poefis, quæ Runica appellatur, eftque plurimùm heroïca, Majora Afiaticorum opera de heroum rebus geftis. Hiftoriæ numerosè & modulatè compofitæ inter poemata heroïca recenferi debent: Inter eas palma deferenda eft hiftoriæ Timuri; cujus libri laudatur venuftas & elatio. Ferdufi poeta verè epicus, & Homero proximus. Ex illius poemate expromitur prælii defcriptio; quæ Latinis hexametris converfa apponitur. Pag. 501-518 CAPUT

[ocr errors]
« PreviousContinue »